โครงการ eGovernment Forum 2017 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนเซ็นต์ แจ้งวัฒนะ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          โครงการ eGovernment Forum 2017

ด้วยกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ATCI)เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน eGovernment Forum 2017

วันที่16-17 สิงหาคม 2560ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

 

ลงทะเบียน :: www.egovernmentforum.com

Facebook  :: https://www.facebook.com/EGovernment-Forum-507576152679332/