ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ส่งแผนงาน โครงการดีดี เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สวัสดีเดือนเมษายน !!! ออกแบบสังคมสูงวัยไปด้วยกัน
        กรมกิจการผู้สูงอายุขอเชิญชวนทุกท่าน ทุกวัย ทุก Generation ร่วมแสดงความคิดเห็น บอกเล่าประสบการณ์ดีดีของท่าน เพื่อให้เรานำไปปรับปรุงแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุ ได้ตามช่องทาง Social media ของกรม /e-mail/โทรมาหาเราก็ได้
ขอบพระคุณทุกความเห็น