ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ส่งแผนงาน โครงการดีดี เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สวัสดีเดือนเมษายน !!! ออกแบบสังคมสูงวัยไปด้วยกัน
        กรมกิจการผู้สูงอายุขอเชิญชวนทุกท่าน ทุกวัย ทุก Generation ร่วมแสดงความคิดเห็น บอกเล่าประสบการณ์ดีดีของท่าน เพื่อให้เรานำไปปรับปรุงแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุ ได้ตามช่องทาง Social media ของกรม /e-mail/โทรมาหาเราก็ได้
ขอบพระคุณทุกความเห็น