ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง