ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีปร

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง