ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำหลังคาอาคารพิซเยนทรโยธิน สำนักงานกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำหลังคาอาคารพิซเยนทรโยธิน สำนักงานกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง