ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลศุนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลศุนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง