ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง