ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารโครงการพัฒนาเทคนิคการขับเคลื่อนนโยบายด้านผู้สุงอายุสู่การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารโครงการพัฒนาเทคนิคการขับเคลื่อนนโยบายด้านผู้สุงอายุสู่การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง