ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์คู่มือระบบดูแลและคุ้มครองพิทัก์สิทธิผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ จำนวน 200 เล่ม โดยวีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์คู่มือระบบดูแลและคุ้มครองพิทัก์สิทธิผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ จำนวน 200 เล่ม โดยวีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง