ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้สุงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้สุงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง