ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้สุงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้สุงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง