คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง เรื่อง ซัอมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง เรื่อง ซัอมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง