ขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง