ราคากลางโครงการพัฒนาระบบการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและการสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ราคากลางโครงการพัฒนาระบบการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและการสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง