ราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA ขนาด 3,500 ANSI ของกรมกิจการผู้สุงอายุ จำนวน 11 เครื่อง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA ขนาด 3,500 ANSI ของกรมกิจการผู้สุงอายุ จำนวน 11 เครื่อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง