ราคากลางจ้างผลิตเหรียญเชิดชูเกียรติตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5000 เหรียญ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ราคากลางจ้างผลิตเหรียญเชิดชูเกียรติตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5000 เหรียญ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง