ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 

ในลำดับที่ 1 ของแต่ละตำแหน่ง ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้าง ในวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

> ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนกลาง , ศูนย์ฯ บ้านบางแค)

> ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม (ส่วนกลาง)

> ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล (ศูนย์ฯ ยะลา) 

> ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (ศูนย์ฯ ภูเก็ต)

ณ หน่วยงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ