ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านได้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านได้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ

 

     ตำแหน่งประเภทวิชาการ

1. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

2. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ   

3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   

4. นิติกรปฏิบัติการ   

5. นักวิชการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

 

     ตำแหน่งประเภททั่วไป

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   

2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)  

3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดยะลา)   

4. เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน   

                                                                                          # รายละเอียดตามเอกสารแนบ #