รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงาน

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชายหรือหญิง

2. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

3. มีความสามารถในการใช้ Microsoft office 

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

            ผู้สนใจสามารถติดต่อขอสมัครด้วยตนเอง พร้อมนำส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครประกอบด้วย

1. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ

2. คุณวุฒิการศึกษา

3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

4. พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 21 (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์) 

ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 โทร 0 2642 4337 ต่อ 445