ศปก.พม ครั้งที่ 79 / 2561 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 79/2561

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.10 น.

ประธานที่ประชุม นางไพรวรรณ พลวัน รอง ปพม.

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

ไม่มี

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

                    - หญิงชราวัย 66 ปี อาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านเก่าทรุดโทรม สามีและลูกทอดทิ้งไป ที่จังหวัดสุรินทร์

                   - หญิงชราวัย 70ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ตาบอดหนึ่งข้าง อยู่กับหลานชายที่พิการตั้งแต่ กำเนิด วัย 5ขวบ ที่จังหวัดลพบุรี

 

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

ยอดให้การช่วยเหลือผ่าน 1300  ณ วันที่ 30 พ.ค. 2561 จำนวน 300 กรณี ผู้สูงอายุ 18 ราย สอบถามสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 4 ราย  

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน)

การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนด้านผู้สูงอายุภายในปี 2561

ไม่มี

  
ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          1. ขอบคุณทีมงาน 1300 ที่เข้าช่วยเหลือดูแล case หญิงชรา และชายชรา ที่ทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร ขอให้มีการออกข่าวเพื่อให้มีการรับรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือ

          2. case หญิงชรา วัย 66 ปี บ้านทรุดโทรม ไม่มีไฟฟ้า น้ำประปา และห้องน้ำใช้ ขอให้เข้าไปช่วยเหลือดูแล โดยด่วน

          3. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศสังคมสูงวัยเป็นงานวาระแห่งชาติ ภายในปี 2561 เพื่อให้ทุกกระทรวงดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย กระทรวง พม. เป็นเจ้าภาพและกำกับ

                                                                                                                                     ลงชื่อ นางศิริลักษณ์ มีมาก  หัวหน้าเวร

                                                                                                                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน