ศปก.พม ครั้งที่ 81 / 2561 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 81/2561

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.40 น เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

ประธานที่ประชุม นายปรเมธี วิมลศิริ ปพม.

  • รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 
  • รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)                  

          - หญิงชราพิการขาด้วน 1 ข้าง และป่วยเป็นโรคเบาหวาน (ในการรักษาแพทย์แจ้งว่าอาจต้องตัดแขน) ครอบครัวมีฐานะยากจนอาศัยอยู่ที่จังหวัดลพบุรี เพียงลำพังกับลูกชายที่พิการแขนด้วนทั้ง 2 ข้าง (ปพม. มอบหมายให้มีการเข้าไปดูแล)

  • รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

          - ยอดให้การช่วยเหลือผ่าน 1300  ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2561 จำนวน 255 กรณี ผู้สูงอายุ 19 ราย สอบถามสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 8 ราย  

          - ผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 10,601 ราย จำนวน 21,386,500 บาท

  • ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ(ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

ด้านผู้สูงอายุภายในปี 2561         -

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          1. การพัฒนาระบบสายด่วน1300 กรณีขอความช่วยเหลือจากคนไทยในต่างประเทศ เน้นการให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศผ่านทางอีเมล พม.

          2. งบประมาณ ปี 2562 จะเข้าที่ประชุม สนช. เพื่อพิจารณาในวาระที่ 1 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 จึงมอบหมายให้ สป.พม. จัดเตรียมข้อมูล เช่น การปรับระบบใหม่ในการดูแลกลุ่มเป้าหมายที่เน้นความโปร่งใส

          3. สืบเนื่องจากการข้อ 2. การขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 ในงบดำเนินงาน รอง ป.พม. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลงบดำเนินงานและเหตุผลความจำเป็นที่จะข้อรับการจัดสรรในปี 2562 ส่งให้ สป.พม. ผ่านเลขานุการ ป.พม. ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ภายในเวลา 13:00 น. และมอบหมายกองกลาง สป.พม. เป็นผู้จัดทำข้อมูลสำหรับชี้แจ้ง สนช.  

          4. การปฏิรูปกระทรวง พม. จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการใน 2 ระดับ ดังนี้

              - คณะกรรมการระดับบริหาร ประกอบด้วย รมว.พม. ผู้ทรงคุณวุฒิ (รมว.สนร. เลขาธิการ กพร. เลขาธิการ กพ. กรมบัญชีกลาง)

              - คณะทำงานระดับผู้บริหารกระทรวง (ป.พม. หัวหน้าส่วนราชการ)

              กรอบแนวคิดในการการปฏิรูปกระทรวง พม. ประกอบด้วย

              - ประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรกับการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวง พม.

              - ข้อมูลกลุ่มประชากรเป้าหมายในภาวะยากลำบาก โดยการนำ social map มาใช้

              - การมีกลุ่มหรือฐานข้อมูลผู้ประสบภาวะยากลำบาก ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาและให้ความช่วยเหลืออย่างยั่งยืนพร้อมทั้งการพัฒนา

              - ข้อเสนอตามแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิในการ Share Service

              - การจัดตั้ง พมอ. ซึ่งเป็นการรวมศูนย์ต่างๆในการดูแลกลุ่มเป้าหมายทางสังคมไว้ในที่เดียวกัน

              - การนำข้อมูลสถิติมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงาน

              - การเพิ่มสมรรถนะขององค์กรให้ทันสมัย

              - แนวคิดการพัฒนาสังคม

              ทั้งนี้ ให้ กพบ. กระทรวง พม. จัดประชุมหน่วยงาน ยกร่างโครงสร้างและนำเสนอคณะทำงานฯโดยเร็ว

 

 

 

 

- 2 -

 

          5. งบบูรณาการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพหลักและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีให้ข้อสังเกตไว้ว่ายังมีบางหน่วยงานเบิกจ่ายล่าช้า ให้กระทรวง พม. ในฐานะเจ้าภาพหลักเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

                                                                                                                               ลงชื่อ นายจรัส     อังกาบ หัวหน้าเวร (แทน) 

                                                                                                                           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล