ศปก.พม ครั้งที่ 82 / 2561 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 82/2561

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.10 น.

ประธานที่ประชุม นางไพรวรรณ  พลวัน รองปลัดกระทรวง พม.

  • รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 
  • รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)                  

          - หญิงชราวัย 71 ปี มีการอาการหลงลืม อาศัยอยู่กับลูกสาววัย 42 ปี มีสติไม่สมประกอบในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม อาศัยเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ที่ จ.นครศรีธรรมราช

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

          - ยอดให้การช่วยเหลือผ่าน 1300  ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2561 จำนวน 363 กรณี ผู้สูงอายุ 23 ราย สอบถามสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 14 ราย  

          ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ(ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- หญิงชราวัย 71 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวอาศัยอยู่กับบุตรชาย พิการแขนขาทั้งสองข้าง จ.ลพบุรี พมจ.ลพบุรี ให้คำแนะนำกับเรื่องสิทธิและสวัสดิการ และประสาน อบต.โคกสำโรงให้ความช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ และมีมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          1. มอบหมายกรม ผส. และ กรม พก. ให้ความช่วยเหลือหญิงชราวัย 71 ปี มีการอาการหลงลืม อาศัยอยู่กับลูกสาววัย 42 ปี มีสติไม่สมประกอบในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม อาศัยเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและพิการ
ที่ จ.นครศรีธรรมราช

          2. ในวันที่ 15 มิ.ย. 61 รมว.พม.  ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯ จ.ชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมและติดตาม
การดำเนินงาน
Senior Complex และทีม One home จ.ชลบุรี ให้หน่วยงานเตรียมการในพื้นที่

          3. เปลี่ยนแปลงการแถลงข่าว พม. จากวันพุธเป็นทุกบ่ายของวันพฤหัสบดี

          4. การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารกรุงไทย โดยมี ททบ.5 ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์

                                                                             ลงชื่อ นางสาวจรัญญา  นิลเภตรา (แทน) 

                                                                             ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร