ศปก.พม ครั้งที่ 84 / 2561 วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 84/2561

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น เลิกประชุมเวลา 08.40 น.

ประธานที่ประชุม นางไพรวรรณ  พลวัน รองปลัดกระทรวง พม.

  • รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 
  • รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- วันที่ 12 มิ.ย. 61 รมว.พม.ลงพื้นที่ อบต.ท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรีและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงศักยภาพและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ   

- นายสุธี ศรสวรรค์ พมจ.ร้อยเอ็ด เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ตามโครงการตำบลต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 

          - รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

          - ยอดให้การช่วยเหลือผ่าน 1300  กรณี ผู้สูงอายุเป็นอันดับ 2 จำนวน 10 ราย สอบถามสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 4 ราย

          ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ(ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

-

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          1. ในวันที่ 15 มิ.ย. 61 รมว.พม.  ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯ จ.ชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมและติดตาม
การดำเนินงาน
Senior Complex และทีม One home จ.ชลบุรี ให้หน่วยงานเตรียมการในพื้นที่

          2. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้ 74 %

          3. เพื่อให้การจ่ายเงินสงเคราะห์ทุกเคส ผ่านระบบ KTB ออนไลน์ธนาคารกรุงไทย เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ขอให้มีการประชุมคณะทำงานจังหวัดมากขึ้น

          4. ขอให้กรมกิจการผู้สูงอายุติดตามผลการดำเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อรายงาน รมว.พม.

          5. ขอให้ทุกกรมเริ่มเตรียมนโยบายเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี 2562 สำหรับประชาชน

                                                                                  ลงชื่อ นางสาวพนารัตน์ มากมูล

                                                                         ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ