ศปก.พม ครั้งที่ 90 / 2561 วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 90/2561

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 10.50 น.

ประธานที่ประชุม รมว.พม

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

 -

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- หญิงชราวัย 64 ปี ร่างกายไม่แข็งแรง รูปร่างผอมบาง น้ำหนักเพียง 35 กก. สู้ชีวิตขายของ และต้องเข็นรถเพื่อขายของเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร อาศัยอยู่เพียงลำพังในห้องเช่าสภาพเก่าทรุดโทรม

ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

                     ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 รวม 701 กรณี กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย ผู้สูงอายุ
              สอบถามสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย

         

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- ร้านอาหาร My Mom (ยาย) นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ศพส.บ้านบางแค ที่จบการศึกษาแล้วรวมตัวกัน 25 คน

ตั้งชมรม สลับ/หมุนเวียนกันมาดูแลร้าน โดยมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท/วัน แบ่งรายได้ 25% เข้ากรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และ 75% เป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้สูงอายุ

 

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          - ครม. สัญจร เดือน กรกฎาคม ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน(น่าน, แพร่, เชียงราย, พะเยา) โดยขอให้

          ฝ่ายแผนฯวางแผนการเดินทาง และจัดเตรียมการให้เรียบร้อย

          - ขยายให้มีสินค้าของทุกกลุ่มเป้าหมาย วางจำหน่ายในร้านทอฝัน

          - การพัฒนาบุคลากร และการดูแลสวัสดิการ

          - ขอให้ทำงานด้วยความโปร่งใส ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม     ระเบียบและถูกต้อง

                                                                                                            ลงชื่อ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล

                                                                                                                นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ