ศปก.พม ครั้งที่ 92 / 2561 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 92/2561

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานที่ประชุมรองปลัดกระทรวง พม. (นางไพรวรรณ  พลวัน)

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

- หญิงชราวัย 64 ปี ร่างกายไม่แข็งแรง สามีเสียชีวิต ถูกลูกชายทอดทิ้งให้ใช้ชีวิตเพียงลำพัง ในเพิงสังกะสีสภาพเก่าทรุดโทรมใกล้ผุพัง ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่จังหวัดนครราชสีมา

 

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- ไม่มี -

 

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

- สถิติประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561 รวม 585 กรณี

  • พื้นที่ให้บริการ กทม. 243 ราย กลาง 117 ราย อีสาน 110 ราย ใต้ 96 ราย และเหนือ 18 ราย
  • กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน 431 ราย สตรี 19 ราย ผู้สูงอายุ 18 ราย คนพิการ 3 ราย
  • สอบถามสิทธิบริการตามภารกิจกระทรวง เงินอุดหนุน 402 ราย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5 ราย
  • ประเด็นปัญหาน่าสนใจ ความรุนแรง 10 ราย ที่อยู่อาศัย 4 ราย เร่ร่อน 4 ครั้ง ขอทาน 4 ครั้ง
    และค้ามนุษย์ 1 กรณี

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- ไม่มี -

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- ติดตามและช่วยเหลือกรณีหญิงชราวัย 64 ปี ร่างกายไม่แข็งแรง สามีเสียชีวิต ถูกลูกชายทอดทิ้งให้ใช้ชีวิตเพียงลำพัง ในเพิงสังกะสีสภาพเก่าทรุดโทรมใกล้ผุพัง ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่จังหวัดนครราชสีมา

 

แจ้งเพื่อทราบเพิ่มเติม (ประธาน)

- กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 8 กระทรวง โดยกระทรวง พม. จะร่วมกันบูรณาการ
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ กระทรวง พม. สามารถประสานขอวิทยากรจากคลังปัญญาผู้สูงอายุของกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ เด็ก เยาวชน และคนพิการ โดยที่กระทรวงวัฒนธรรมจะจ่าย
ค่าวิทยากรแก่ผู้สูงอายุเอง

                                                                                                                    ลงชื่อ นางสาวกชนันท์  อินสมพันธุ์

                                                                                                                 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ