ศปก.พม ครั้งที่ 108 / 2561 วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                                                                                แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 108/2561
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานที่ประชุม รมว.พม.( พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์)
รายงานสถานการณ์ข่าวประจาวัน (กรณีผู้สูงอายุ)
- ไม่มี
รายงานข่าวสังคมประจาวัน (กรณีผู้สูงอายุ)
- ไม่มี
รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
- ประจาเดือนกรกฎาคม 2561 ของกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งหมด 125 ราย เป็นเพศชาย 63 ราย และเพศหญิง 62 ราย
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน
- ไม่มี
สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามข้อสั่งการ ศปก.พม. ครั้งที่ 106/61
- ไม่มี ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ
- ดาเนินการร่างกฎระเบียบการจัดสรรเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2561
                                                             ลงชื่อ นางพัชรินทร์ รุ่งเรือง
                                                             พนักงานพิมพ์ ส3