ศปก.พม ครั้งที่ 131 / 2561 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 131/2561

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. เลิกประชุมเวลา 09.10 น.

ประธานที่ประชุม รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

  - รายงานสถิติสถานการณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ช่องทางการให้บริการสายด่วน 1300 จำนวน 334 กรณี   
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 19 ราย

- ประเด็นสอบถาม 3 อันดับแรก 1) เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3) เบี้ยคนพิการ

 

          รายงานข่าวประจำวัน

          - หญิงชราวัย 64 ปี รับภาระเลี้ยงดูทารกวัย 10 เดือน เนื่องจากแม่ของทารกจ้างให้เลี้ยงดูแต่ขาดการติดต่อหายไป ที่ จังหวัดยะลา

          รายงานการช่วยเหลือ พม.

-

 

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- ฝากทีม One home ดำเนินการ ดังนี้ ของ

             1. หญิงชราวัย 64 ปี รับภาระเลี้ยงดูทารกวัย 10 เดือน เนื่องจากแม่ของทารกจ้างให้เลี้ยงดูแต่ขาดการติดต่อหายไป ที่ จังหวัดยะลา

             2. ทีม One home โดย พมจ. ในฐานะหัวหน้าทีม One home ให้มีการปรับภารกิจตามนโยบาย
สู่การปฏิบัติ โดยการกำหนดเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงาน และให้มีการติดตามและประเมินผลต่อไป

 

         

                                                                               ลงชื่อ นางสาวจินดา มงคลเลิศศิริกุล
                                                                                       นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ