ศปก.พม ครั้งที่ 140 / 2561 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 140/2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. เลิกประชุมเวลา 10.25 น.

 

ประธานที่ประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์)

ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

มติ คณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 4 มาตรการ ดังนี้

1. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

            - ค่าไฟฟ้า ให้ใช้ไฟฟ้าภายในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน

            - ค่าน้ำประปา ในวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน

            ทั้งนี้ มีผลระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 เป็นระยะเวลา 10 เดือน

2. มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

            สนับสนุนในการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม 2561  เป็นจำนวน 500 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว)

3. มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย      เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท  (ได้รับครั้งเดียว) สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561
– กันยายน 2562  จำนวน 2.2 ล้านคน

4. มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย (สำหรับผู้สูงอายุที่เช่าที่พักอาศัย/ไม่มีที่อยู่อาศัย)

            เป็นจำนวนเงิน 400 บาท ต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 

 

เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ

            - เห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

รวม 2 ฉบับ

            - ขยายเพดานของวงเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป เพิ่มอีก

100,000 บาท และปรับจากอัตรา 15 เท่า ของบำนาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกิน 400,000 บาท เป็น 500,000 บาท

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (คลิปข่าวกรณีผู้สูงอายุ) 

-

รายงานข่าวประจำวัน

          -

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

           - ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 ระหว่างวันที่ 13 – 19 พ.ย. 2561 รวม 2,221 ราย 317 กรณี/วัน

                   - กรณีผู้สูงอายุ จำนวน 50 ราย สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

        

รายงานการช่วยเหลือ พม.

          -

 

 

 

 

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

           - ให้ทุกส่วนราชการกำกับติดตามกระบวนการนำเสนอหนังสือให้พิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วนตามระดับความสำคัญ เช่น นโยบายของรัฐบาล หรือ กระทรวง

          - ให้ พมจ. เป็นคนกลางหรือผู้แทนกระทรวงและรัฐมนตรีในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้องค์กรท้องถิ่น และประชาชนเข้าใจโดยถูกต้องและเป็นผู้รับข้อมูลความต้องการของประชาชนส่งกลับให้ส่วนกลางรับทราบเพื่อกำหนดนโยบายและปฏิบัติ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

          - การนำเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ ขอให้ส่วนราชการพิจารณาความเหมาะสมและให้หลากหลายไม่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อคุณภาพของการทำงาน

 

ข้อเสนอแนะของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          -

 

 

 

         

                                                                        ลงชื่อ นายยอดยิ่ง  ตวงหิรัญอนันต์

                                                                          นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ