ศปก.พม ครั้งที่ 43 / 2561 วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก พม ครั้งที่ 43/2561

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น เลิกประชุมเวลา 09.20 น

ประธานที่ประชุม นางไพรวรรณ  พลวัน

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) กล่าวถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” ด้วยการออม โดย 6 ขั้นตอนสร้างสุขวัยเกษียณ เช่น สนับสนุนให้มีการออมตั้งแต่ในวัยเด็ก บันทึกรายรับรายจ่ายฯ 

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

  1. ชายวัย 61 ปี ประสบอุบัติเหตุถูกตัดขาทั้ง 2 ข้าง กลายเป็นคนพิการและป่วยหลายโรครุมเร้า อาศัยอยู่กับภรรยาที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้ง 2 ชีวิตอาศัยอยู่ในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่ จ.บุรีรัมย์

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

วันที่ 5 มี.ค. 61 รวมทั้งสิ้น 255 กรณี

    1. ช่องทางการให้บริการ สายด่วน 1300 จำนวน 241 ราย  

    2. กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน 118 ราย ผู้สูงอายุ 14 ราย สตรี 7 ราย และคนพิการ 4 ราย

    3. สิทธิและบริการตามภารกิจของกระทรวง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 102 ราย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2 ราย เบี้ยพิการ 1 ราย

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (รอง อผส. รายงาน)

  1. ได้ประสานการช่วยเหลือ เคสผู้สูงอายุ นางเยื้อน ชูแก้ว อายุ 70 ปี จังหวัดสงขลา มีอาชีพขายผัก ต้องดูแลสามี นายประเสริฐ ชูแก้ว อายุ 75 ปี เป็นมะเร็งปากระยะที่ 2 และพิการทางการเคลื่อนไหว ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและพิการรวม 2,400 บาท ต่อเดือน จ่ายค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท เหลือค่าใช้จ่าย 400 บาท/ต่อเดือน ทีม one home ได้ให้การช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เงินสงเคราะห์ครอบครัว ซ่อมบ้าน และทาง อบต.บ่อแดง ได้สนับสนุนรถเพื่อพาไปโรงพยาบาล

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

  • ให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือของเคสต่าง ๆ โดยสรุปแบบสั้นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวง พม.
  • ให้ทุกกรมร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของกรม

                                                                            ลงชื่อ นางสมพร  ตรวจมรคา หัวหน้าเวร

                                                                                   ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ