ศปก.พม ครั้งที่ 44 / 2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก พม ครั้งที่ 44/2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น เลิกประชุมเวลา 09.00 น

ประธานที่ประชุม นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

ไม่มี

 

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

  • หญิงชรา วัย 63 ปี ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งเต้านม มีบุตร 3 คน อาศัยอยู่ที่เขตสายไหม โดยบุตร 2 คน  ต้องออกมาช่วยดูแลมารดาที่ป่วย และบุตรอีกหนึ่งคน ทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

 

 

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

วันที่ 8 มีนาคม 61

1. ช่องทางการให้บริการ สายด่วน 1300 จำนวน 374 ราย   

2. ประเด็นประสานข้อมูลปัญหาด้านสังคม พบว่า เด็กและเยาวชนมากที่สุด 199 ราย

3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย

 

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ผู้แทน ผส. รายงาน)

ไม่มี

 

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. ขอให้ทุกกรม วางแผนการประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละกรม

2. กระทรวงจะมีการออกมาตรการ การกำกับดูแล การให้เงินสงเคราะห์ มาตรการการให้เงินสงเคราะห์ หมวดเงินอุดหนุน เพื่อแนวทางในการปฏิบัติงาน

3. ขอให้ทุกกรม ที่มีเงินอุดหนุน ให้บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือตั้งแต่ต้น เริ่มสอบข้อเท็จจริง จนเสร็จสิ้นกระบวนการการให้ความช่วยเหลือ โดยเริ่มบันทึกข้อมูลในปี 2560 – 2561 ให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงให้ดำเนินการในปี 2558 และ 2559  ตามลำดับ เพื่อเชื่อมโยงสวัสดิการแห่งรัฐ และวางแผนให้การช่วยเหลือในโอกาสต่อไป

 

                                                                                  ลงชื่อ...นางปริยากร ธนาฒยนันต์...หัวหน้าเวร

                                                                                         แทน เลขานุการกรม