ศปก.พม ครั้งที่ 54 / 2561 วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก พม ครั้งที่ 54/2561

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น. เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

ประธานที่ประชุม พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม.

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

-

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

-

 

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

วันพุธที่ 28 มี.ค. 2561

    1. ช่องทางการให้บริการ สายด่วน 1300 รอบประจำสัปดาห์ จำนวน 1,797 กรณี 

    2. ประเด็นประสานข้อมูลปัญหาด้านสังคมตามกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ประเด็นการสอบถามมากที่สุดคือเรื่องสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 360 ราย  รองลงมาเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 38 ราย และเบี้ยความพิการ จำนวน 7 ราย

 

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ผส.)

-

รายงานผลการดำเนินงานข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

  1. case ทีมงาน one home เข้าไปดูแลช่วยเหลือ กรณี หญิงวัย 33 ปี ดูแลบิดาอายุ 78 ปี มารดาพิการอายุ 62 ปี บุตร 2 คน ให้เครื่องอุปโภคบริโภคและพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการปรับสภาพแวดล้อมต่อไป

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุม

 

1.กรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆ ในระยะแรกเริ่มให้จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร ห้ามมิให้จ่ายเป็นเงินสด

2. กรณี การดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ หากมีการร้องเรียนทุจริต ให้ใช้มาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยการสอบข้อเท็จจริงภายใน 7 วัน และดำเนินการทางวินัยให้เสร็จภายในกำหนด 30 วัน

3. ประเด็นการดำเนินงานตาม flagship มอบหมายให้คณะผู้บริหาร พม.เป็นผู้กำกับดูแลขับเคลื่อนงานส่งการปฏิบัติใน 10 ประเด็น ภายในเดือนเมษายน 2561

 

                                                                                         ลงชื่อ...............................................................หัวหน้าเวร

                                                            (นายศักดิ์ดา  จันทครู)

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกโน้ต....ข้อสังเกต รมว.พม.

  1. การถ่ายภาพซองเงินที่มอบให้กับคนจนที่ช่วยเหลือต้องมีหลักฐาน

กยผ.สป. เอ็กเทอนอล (ภายนอก)

รายงาน E 1  โครงการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินสงเคราะห์

รายงาน E2  โครงการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

รานงาน E3  โครงการ พม. Connect

    รายงาน E4  โครงการ social expo

    รายงาน E5 โครงการ conference

**รมว.พม. ให้ข้อสังเกต

1. ให้ตั้งคณะทำงานฯ เป็นระดับรองอธิบดีจากทุกกรม

2.ให้วิเคราะห์ ข้อ E1 มอบ รองอธิบดี พส.รับผิดชอบ ให้เฉพาะกิจสั่งการ ข้อ E2 (เว้นไว้) ข้อ E3 จับสลากให้และขอตำหนิรักษาการรองปลัด+อธิบดี..ให้ทำงานเชิงบูรณาการในลักษณะ GOLBAILAZATION ให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดเชิงยุทธ์ศาสตร์ ให้กำกับเป็นระดับปลัด ขับเคลื่อนให้สำเร็จเป็นรองอธิบดีเป็นผู้รับผิดชอบ  10 คน E เป็นตัวชี้วัด

ที่ปรึกษาพัฒนาสังคม...หารือที่ปรึกษา อ. นิด้า เน้นเรื่องแรงงานและเศรษฐกิจ ข้อมูลสถิติประกอบ ..ปัญหาข้อมูลเก็บไม่ต่อเนื่อง เช่น ปี 62 ไทยเป็นเจ้าภาพอาเซียน ที่จะปรับปรุงแก้ไข..รวม.พม. ให้ใช้คำชัดเจน สังคมตื่นตัวสถานการณ์ ให้รายงานตามปฏิทินให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน ไม่ควรใช้เงินมากเพราะไม่ใช่วิจัยให้แต่ละกรมช่วยกันรายงานเพื่อบูรณางานร่วมกัน อยู่ใน พม. Connect วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้สังคม

I (internal) ภายใน ( I 1 - I 5) มอบกองยุทธศาสตร์และกองมาตรฐาน ให้คิดเชิงนโยบายให้เป็นวงกลมผสมแท่ง(เช่นรถวิ่งวงแหวนแก้ปัญหารถติด) i1  นโยบายสังคมและความมั่นคงมนุษย์  I2  พัฒนาระบบตรวจสอบภายในเพื่อยกระดับธรรมมาภิบาล i3 พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางสังคม i4 digital technology upgrade และ i5 joient kpi ระหว่างกระทรวง  ขอให้พัฒนาหลักสูตรคนโดยให้กองกลางดำเนินการอบรม ให้แค่รักษาการฯจะต้องอบรมให้ผ่านยังไม่ต้องบรรจุเป็นหัวหน้างานจนกว่าจะผ่านแล้วต้องกาคนเก่งมากกว่าผมชอบคนเก่งไม่ให้มาเถียงกันช่วยกันทำงานให้สำเร็จ

รมว.พม. ให้ข้อสังเกต ได้ทำถึงระดับไหน KPI  อะไรน้ำหนักมากลงทุนไปเยอะได้น้อยให้ทบทวนดูว่าใช้งบประมาณคุ้มไหมให้ผู้บริหารช่วยกันคิดและผมจะประเมินผลผู้ขับเคลื่อนระดับนโยบายกับระดับปฏิบัติสั่งแล้วต้องทำกำกับดูแลแก้ปัญหาระบุเป้าประสงค์ทำได้มากกว่าหนึ่งมิติให้เป็นรูปธรรมภายในเดือนเมษายน*แล้วรายงานผลดำเนินงานให้เกิด มายสโตน

รมว.พม.แจ้งเพื่อทราบว่านายกให้ รมว.อ่านหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทย

 

รายงานผลดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด พม.

1.สถานธนาณุเคราะห์ จะมีการเปิดสาขาที่พิษณุโลก..รมว.ข่าวมหาดไทยลดดอกเบี้ยมาแข่ง พม.

  1. พอช. รายงานเปิดวันที่ 9 เมษายน 61 งานสานพลังประชารัฐ – การพัฒนาบึงบางซื่อ กรุงเทพฯ
    กำหนดจัดเวทีเสวนา 15 ปี บ้านมั่นคง รมว. มอบงบกลางให้ พอช. เขียนโครงการขอเงินมาได้ใช้ก่อนกันยายน
  2. การเคหะแห่งชาติ โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ กรณีร้องเรียน “แหม่มโพธิ์ดำ” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้นำภาพนำเสนอห้องชุดโครงการเคหะชุมชนออเงินบริเวณระเบียงและห้องน้ำมีซากมูลนกพิราบจำนวนมาก โดยทาง กคช. รับผิดชอบแก้ไขทำความสะอาดให้ด่วน
  3. พก.การจัดสรรงบให้กับ พมจ.กระบวนการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้คนพิการ/ครอบครัว  ช่องทางการรับผิดชอบเงินสงเคราะห์ กทม.ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สายไหม,มีนบุรี,อ้อมน้อย,ลาดกระบัง ส่วนภูมิภาค พมจ.และหน่วยงาน พก. 22 แห่ง
  4. สค.จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ และจะจัดงานวันครอบครัว วันที่ 2 เมษายน 2561
  5. พส. รางานผลการดำเนินงาน “โครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน(กัมพูชา) และภาษาอังกฤษ

รมว.พม. สั่งการมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 7 วันให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน คำสั่ง คสช. ในบทลงโทษ  พิจารณาให้ข้าราชการ หน่วยงานรัฐ ปรับย้าย ห้ามกลับมาที่เดิมไม่ให้สูงขึ้น

การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลเกิดความล่าช้าถือเป็นกรณีให้ย้ายตามวรรคหนึ่งวรรคสอง   พรบ.บริหารราชการแผ่นดินให้ฝ่านกฏหมายรวบรวมบทลงโทษ  ใครทำช้าใช้ข้อ 3 ลงโทษ ให้มีการอบรมวินัยข้าราชการบ่อยๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้พอเพียงพอประมาณมีเหตุมีผลมีคุณธรรม