ศปก.พม ครั้งที่ 55 / 2561 วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก พม ครั้งที่ 54/2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น. เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานที่ประชุม นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

-

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

-

 

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

วันที่ 28 มี.ค. 2561

    1. ช่องทางการให้บริการ สายด่วน 1300 จำนวน 304 กรณี 

    2. ประเด็นประสานข้อมูลปัญหาด้านสังคมตามกลุ่มเป้าหมาย พบว่า มีผู้สูงอายุติดต่อขอรับ    ความช่วยเหลือ จำนวน 23 ราย

 

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ผส.)

รายงานผลการจัดงาน ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 : นวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ (Health care innovation older persons)  “สูงวัย หุ่นฟิต พิชิตโรค” ของ ผส. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561       ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. การเข้ากลุ่มไลน์ GCC ของสำนักนายกรัฐมนตรี

- มอบหมาย ทุกหน่วยงานในสังกัด พม. แจ้งจำนวนบุคลากรทั้งหมดของกรม พร้อมทั้ง รายงานผลการดำเนินงานเข้ากลุ่มไลน์ GCC แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ คนที่เข้ากลุ่มไลน์เรียบร้อยแล้วจำนวนกี่คน และคนไม่สามารถเข้าได้จำนวนกี่คน พร้อมเหตุผลประกอบ

2. การพัฒนาบุคลากร

2.1 ระดับกรม: มอบ สลก. ของทุกกรมดำเนินการจัดทำข้อมูล เพื่อนำเสนอ รมว.พม. จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

2.1.1 การจัดทำทะเบียนบุคลากร เนื้อหา ประกอบด้วย หลักสูตรที่ผ่านการอบรมไปแล้ว และความรู้ที่บุคลากรควรได้รับเพิ่มเติม

2.1.2 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลกรของแต่ละกรม

2.2 ระดับบุคคล: บุคลากรทุกคนต้องมี สมุดบันทึกการพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

3. มอบทุกกรมรายผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามแบบรายงานที่กำหนดให้ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สป.พม. ทุกวันจันทร์ เพื่อรวบรวมนำเสนอ รมว.พม. ทุกวันพุธ

 

                                                                                         ลงชื่อ นางสาววรรณา อรัญกุล หัวหน้าเวร