ศปก.พม ครั้งที่ 69 / 2561 วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก พม ครั้งที่ 69/2561

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น เลิกประชุมเวลา 08.45 น.

ประธานที่ประชุม นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)
1. ชายชราวัย 63 ปี ข่มขืนหลานสาว อายุ 9 ขวบ โดนหมายเรียก จังหวัดตาก

2. ชายชราอายุ 80 ปี จากจังหวัดชุมพร ตามหาลูกสาว ที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ไม่พบ ไม่มีค่ารถกลับบ้าน ได้รับการช่วยเหลือจากพลเมืองดี อนุเคราะห์ค่ารถเดินทางกลับบ้าน

3. หญิงรายหนึ่ง ที่จังหวัดนครปฐมต้องรับภาระเลี้ยงดูแม่ชรานอนติดเตียง และคนในครอบครัว รวม 5 ชีวิต

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

1. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบเงินให้หน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 

- บ้านพักคนชรา บ้านนักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน 250,000 บาท

- ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเงิน 300,000 บาท

- ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา เป็นเงิน 350,000 บาท

- ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโคกคราม จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงิน 100,000 บาท

2. วันที่ 7 พ.ค. 2561

- เวลา 09.00 น. รมว.พม. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

- เวลา 17.00 น. รมว.พม. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ เพื่อเยี่ยมชมและมอบแนวทางขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ตามภารกิจแก่ทีม One Home จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์

 

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

สอบถามสิทธิผู้สูงอายุ สายด่วน 1300 จำนวน 3 ราย โดยสอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ(ที่ รอง อผส. รายงาน)

-

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

  1. ให้ทีม  One Home เข้าช่วยเหลือ

- ชายชราอายุ 80 ปี จากจังหวัดชุมพร ตามหาลูกสาว ที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ไม่พบ ไม่มีค่ารถกลับบ้าน ได้รับการช่วยเหลือจากพลเมืองดี อนุเคราะห์ค่ารถเดินทางกลับบ้าน

- หญิงรายหนึ่ง ที่จังหวัดนครปฐมต้องรับภาระเลี้ยงดูแม่ชรานอนติดเตียง และคนในครอบครัว รวม 5 ชีวิต

                                                                                                                     ลงชื่อ นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์ หัวหน้าเวร
                                                                                  (แทน นางสาวจิรฎา วิวัฒนะ)