ศปก.พม ครั้งที่ 70 / 2561 วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก พม ครั้งที่ 70/2561

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 10.20 น.

ประธานที่ประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 รมว.พม.ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต. มะเกลือเก่า

อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระสังฆราช เสด็จงานครบ 32 ปี ศูนย์พัฒนาการจัดการสังคมและผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา และไถ่ชีวิตโค - กระบือ

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

   ประจำเดือนเมษายน 7,397 กรณี เฉลี่ย 247 กรณี ต่อวัน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,788 ราย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 156 ราย เบี้ยผู้พิการ 29 ราย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ(ที่ อผส. รายงาน)

  1. วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 หารือเรื่อง ธนาคารเวลา เพื่อเชื่อมกับการทำงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมประชารัฐเพื่อสังคม (E6)
  2. ริสแบนด์ ยี่ห้อ MEID ฉลองครบรอบ 1 ปี ร่วมกับ ผส. เชิญชวนผู้ที่สนใจ ซื้อ 1 เส้น บริจาคให้ ผส.
    1 เส้น และ 1 แชร์ เท่ากับ 1 บาท เข้ากรมกิจการผู้สูงอายุ ในระยะต่อไปจะเชื่อมโยงข้อมูลกับทาง

กรมการแพทย์เพื่อประโยชน์ของผู้สูงอายุต่อไป

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. ให้จัดทำฐานข้อมูล Big data ให้มีระบบฐานข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อให้มีฐานข้อมูลหลักในการดำเนินงานของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

                                                                                                                        ลงชื่อ นางสาวจรัญญา นิลเภตรา หัวหน้าเวร
                                                                                                            (แทน นางสาววรรณา อรัญกุล)