รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี 2564

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี 2564 

กลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักงานแลขานุการกรมกิจการผู้สูงอายุ