เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง" ของ สค.

Department of Older Persons (DOP)

          กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง" ขึ้น กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโดยมีหลักเกณฑ์การประกวดและรายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง