Division of Older Fund Administration

นางสาวสุชาดา ทรรพนันท์
ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
     
     
อยู่ระหว่างสรรหา
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการกองทุนผู้สูงอายุ
อยู่ระหว่างสรรหา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
นางสาวดุษณีย์  แก้วรักษา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและคณะกรรมการ
   
อยู่ระหว่างสรรหา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
   
     

 

   อำนาจหน้าที่

           1. บริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุ รวมทั้งตรวจสอบ กำกับ ดูแล และจัดสรรรายได้หรือผลประโบชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนผู้สูงอายุ

           2. จัดหาทุนหรือรายได้ผลประโยชน์เข้ากองทุนผู้สูงอายุ ดูแล รักษาทรัพย์สินของกองทุนผู้สูงอายุตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุมอบหมาย

           3. ให้การสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเกี่ยวกับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่มูลนิธิ องค์กร ชมรม กลุ่มต่างๆ ที่ยื่นคำขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุพิจารณาอนุมัติ

           4. เร่งรัดและติดตามหนี้ค้างชำระเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุ

           5. จัดทำระบบบัญชี และรายงานด้านการเงินของกองทุนผู้สูงอายุเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

           6. จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ยื่นคำขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพและโครงการที่ขอรับการสนับสนุน

           7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ในการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ

           8. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ

           9. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด งานนิติกรรมสัญญาของกองทุนผู้สูงอายุตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุมอบหมาย

           10. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการและงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

           11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

   ภารกิจ

           -

 

           * หมายเหตุ : ข้อมูลยังเป็นฉบับร่าง - ห้ามนำไปใช้อ้างอิง -