Chief Information Officer

 

 

 
นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ
รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
โทร. 0-2642-4901 
e-mail : [email protected]
            กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของไทย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามภารกิจของกรม ผส. ให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ จัดทำฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมถึงการพัฒนาระบบงานด้านสารสนเทศเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุไทยในการเตรียมความพร้อมและรองรับสังคมสูงวัยให้สามารถบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยก้าวสู่โมเดล "ประเทศไทย 4.0" หรือ "ไทยแลนด์ 4.0" และก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)