Contact Us

 

       Gypsum Metropolitan Tower, floor 20, zone B

       539/2 Sri Ayudthaya Road, Thanon Phaya Thai Sub-district, Rajthevi Districts, Bangkok, Thailand 10400

       Tel : 0-2642-4336  FAX : 0-2642-4307

       e-mail : [email protected]

 

 

 

ที่ หน่วยงาน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ภายใน
1.     สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ผส. ชั้น 20    0 2642 4902
   0 2642 4903
   0 2642 4353
   0 2642 4356
   0 2642 4357
 
202-206
212
 
2.     กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ผส. ชั้น 21    0 2642 4336
   0 2642 4337
 
306-307
313-315
 
3.     กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (สคส.) ผส. ชั้น 10    0 2642 4305
   0 2642 4306
   0 2642 4354
   0 2642 4355
 
-
 
4.     กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (สศส.) ผส. ชั้น 21    0 2642 4339
 
303
 
5.     กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ (กบท.) มักกะสัน (ดย.)
ชั้น 1
   0 2651 6902
   0 2651 6480
   0 2253 9115
 
-
 
6.     กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ผส. ชั้น 21    0 2642 4904
 
-
 
7.     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ผส. ชั้น 21    0 2642 4338
 
305
307
 
8.     ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
 
   (1) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
 
   024-131-141
   024-551-592
 
-
 
   (2) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
 
   038-241-121
 
-
 
   (3) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
 
   053-278-573
 
-
 
   (4) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา
 
   073-274-487
 
-
 
   (5) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
   035-743-077
 
-
 
   (6) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
 
   076-529-699
   076-529-700
 
-
 
   (7) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
 
   043-332-922
 
-
 
   (8) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
 
   044-182-560
   044-182-561
 
-
 
   (9) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม อำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม
 
   042-050-055
 
-
 
   (10) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง
 
   054-825-576
   054-825-577
 
-
 
   (11) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา อำเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา
 
   074-478-151
 
-
 
   (12) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
 
   025-771-958
 
-
 
9.     ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
 
   038-111-724
   038-111-725
   038-111-726
 
-
 

 

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร
1 ราชการบริหารส่วนกลาง(อธิบดี) นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน บี เลขที่ 534/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-6424901 ต่อ 414 02-6424307
2 ราชการบริหารส่วนกลาง(รองอธิบดี) นางอภิญญา ชมภูมาศ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน บี เลขที่ 534/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-6424336-39 ต่อ 223 02-6424307
3 ราชการบริหารส่วนกลาง(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ) นางศิริลักษณ์ มีมาก กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 21 โซน บี เลขที่ 534/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-6424901 ต่อ 316 081-1744929 02-6424337
4 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการผู้สูงอายุ กลุ่มตรวจสอบภายใน อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน บี เลขที่ 534/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-6424338 ต่อ 218 062-5948234 02-6424338 ต่อ 218
5 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน บี เลขที่ 534/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-6424338 062-5938802 02-6424307
6 สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักงานเลขานุการกรม อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน บี เลขที่ 534/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02- 6424901 ต่อ 402 081-9084143 02-6424307
7 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน บี เลขที่ 534/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-6424337 ต่อ 312 02-6424337 ต่อ 309
8 กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 21 โซน บี เลขที่ 534/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-6424339 ต่อ 301 02-6424339 ต่อ 305
9 กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เลขที่ 255 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-3546100 062-5948106 02-3546107
10 กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 10 โซน บี เลขที่ 534/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-6424355 ต่อ 108 02-6424354 ต่อ 100
11 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เลขที่ 813 ถนนเพชรเกษม กม.ที่ 11 หมู่ 15 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 02-4131141 02-4551590
12 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี เลขที่ 40 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 038-241121 038-241857
13 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปรกรณ์ (เชียงใหม่) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เลขที่ 1 ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 053-278573 053-281206
14 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลาเลขที่ 62 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 073-274487 073-274256
15 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 200/11 หมู่ 2 ระหว่าง กม.25-26 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 094-2641888 035-743077 035-743207
16 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 132 หมู่ 2 ตำบลปากคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 076-529699 -700 076-529546
17 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 2/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 089-5691327 043-393457 043-393458
18 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 229 บ้านโกรกขี้หนู หมู่ 3 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 044-182560-1 093-3967337 044-182560
19 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เลขที่ 101 หมู่ที่ 13 ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ 20 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 042-0500556 063-9635936 042-0500556
20 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา เลขที่ 45 หมู่ที่ 4 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210 074-801930 089-5994479 074-801931
21 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 02-5771958 02-5771815
22 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง เลขที่ 120 หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 054-825576 081-8781267 054-825577
23 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เลขที่ 40 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 038-111724-6 038-111727