Division of Strategy and Plan

 

นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
นางศิริลักษณ์  มีมาก
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
     
     
นางสาวกชนันท์ อินสมพันธุ์ นางสาวกอบกุล  กวั่งซ้วน นางสาวพีรญา  นพรัตน์
นางสาวกชนันท์  อินสมพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวกอบกุล  กวั่งซ้วน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวพีรญา  นพรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
     
     
นางสมพร  ตรวจมรคา นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์  
นางสมพร  ตรวจมรคา
ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี
นางสาวอาภา  รัตนพิทักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
     

 

   อำนาจหน้าที่

          1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุ แผนปฏิบัติราชการของกรมและแผนเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง
          2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกรม
          3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรม
          4. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรม
          5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
          6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การพัฒนา และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศด้านผู้สูงอายุ
          7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย