Division of Older Persons Welfare Promotion and Rights Protection

 

นางบุศรินทร์  เกิดมณี
นางบุศรินทร์  เกิดมณี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
     
     
นางรินท์รพัชฐิ์ เที่ยงมิตร นางสาวภทรชล ไตรต้นวงศ์ นางวรรณภา บุบผะศิริ
นางรินท์รพัชฐิ์  เที่ยงมิตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและช่วยเหลือผู้สูงอายุ
นางวรรณภา  บุบผะศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
     
     
นางสาวจิรฎา วิวัฒนะ นางสิรินุช อันตรเสน นางจิตติมา กรีอารี
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคม
นางสิรินุช  อันตรเสน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
     
     
นายไพฑูรย์  พัชรอาภา นายไพบูลย์ ชัยเชื้อ นางกันตา  ดีเติม
นายไพฑูรย์  พัชรอาภา
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
นายไพบูลย์  ชัยเชื้อ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา
นางกันตา  ดีเติม
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
     
     
นายสุรศักดิ์  อัตตะสาระ นางกรรณิการ์ นิ่มธุภะริยะ นายประหยัด ต๊ะสุยะ
นายสุรศักดิ์  อัตตะสาระ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
นางกรรณิการ์  นิ่มธุภะริยะ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
นายประหยัด  ต๊ะสุยะ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
     
     
นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ นายชาติชาย ม่วงเล็ก นายลูอี ฮาบิ
นางสาวบุญน้อม  งามเชื้อ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
นายชาติชาย  ม่วงเล็ก
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
นายลูอี  ฮาบิ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
     
     
นายสุรศักดิ์ อัตตะสาระ    
นางปราณี  ประทุมมา
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
   
     

 

   อำนาจหน้าที่

          1. พัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
          2. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุ
          3. พัฒนาศักยภาพและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคม การจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ
          4. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ เข้าถึงสิทธิและบริการสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด
          5. สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามมาตรฐานที่กำหนด
          6. เป็นศูนย์กลางในการประสานการจัดบริการสวัสดิการสังคมและสิทธิของผู้สูงอายุ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
          7. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำ กับดูแลการดำ เนินงานของศูนย์พัฒนา การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
          8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย