พม. โดย กรม ผส. ร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสังกัดกระทรวง พม.

พม. โดย กรม ผส. ร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสังกัดกระทรวง พม.
วันที่ 23 ก.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 45 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสังกัดกระทรวง พม.

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุมอบหมายให้นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสังกัดกระทรวง พม. เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวง พม. ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ  เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Meetings