Master Older

 • 8 FEB 2020

  Read More
 • 10 MAY 2019

  Read More
 • 10 APR 2018

  Read More
 • ประจำปี 25660 : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)

  15 MAY 2017

  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) นามเดิม ประยุทธ์ นามสกุล อารยางกูร เป็นบุตรคนที่ 5 ของนายสำราญและนางชุนกี อารยางค์กูร เกิดที่ตลาดใต้ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2481 ปัจจุบันสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) มีอายุ 79 ปี เมื่ออายุได้ 6 ขวบเข้าเรียนช

  Read More
 • ประจำปี 2557 : นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

  15 JUN 2016

  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา หากจะกล่าวถึงผู้สูงอายุที่ทรงคุณวุฒิ มีบทบาทในภาครัฐวิสาหกิจ ราชการองค์กรธุรกิจภาคเอกชน แวดวงการพัฒนาคนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีบทบาทการพัฒนาระบบการศึกษาไทยคนสำคัญหนึ่งในจำนวนที่น้อยยิ่งนั้นคือ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประวัติ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธย

  Read More
 • ประจำปี 2558 : เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

  15 JUN 2016

  เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ณ วันเพ็ญเดือนหก ปีมะเส็ง ที่ 22พฤษภาคม 2472เจ้านายฝ่ายเหนือองค์น้อย แห่งคุ้มหลวงริมปิงได้ถือกำหนดขึ้น ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา จึงได้รับนามว่า เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นธิดาคนที่ 3ในจำนวน 4คนของเจ้าราชภาคินัย (เมืองชื่น ณ เชียงใหม่) กับหม่อมจันทร์เทพย์ ณ เชียงใ

  Read More
 • ประจำปี 2556 : ศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร

  15 JUN 2016

  ศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร ประวัติ ศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2461 ที่จังหวัดแพร่ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวน 8 คน ของนายบุญเรืองกับนางกิมไล้ ณ นคร สมรสกับนางสาวเยาวลักษณ์ ลีละชาต มีบุตรชื่อ นายปิยพร ณ นคร และสมรสกับ นางสาวสมทรง โหตระกิตย์ มีบุตรชื่อ นางเสมอใจ บุญวิ

  Read More
 • ประจำปี 2559 : นายเสนาะ อูนากูล

  8 JUN 2016

  นายเสนาะอูนากูล ประวัติ นายเสนาะ อูนากูล เกิดวันที่ 24กรกฎาคม 2474ที่จังหวัดชลบุรี บิดาเป็นผู้สร้าง "ตลาดหนองมน" เป็นบุตรชายคนเล็กของพี่น้องทั้งหมด 8 คน สมรสกับคุณหญิงนงนุช อูนากูล

  Read More