News

 • 7 MAR 2018

  Read More
 • 6 MAR 2018

  Read More
 • 13 FEB 2018

  Read More
 • 13 FEB 2018

  Read More
 • 9 FEB 2018

  Read More
 • 24 JAN 2018

  Read More
 • 27 DEC 2017

  Read More
 • 1 NOV 2017

  Read More
 • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  14 OCT 2017

  นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อมูลทางสังคมโซเชียลมีเดีย (ไลน์) ว่าจะมีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,200 - 1,500 บาท โดยให้นำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนและบางส่วนระบุ

  Read More
 • 12 OCT 2017

  Read More