Division of Older Persons Promotion

 

นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์
นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
     
     
นางสาวผึ้งพันธ์  เผ่าจินดา นางสาวอนัญญา  อัตชู
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวผึ้งพันธ์  เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการกลุ่มเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ
นางสาวอนัญญา  อัตชู
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
     
     
นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล  
นางสาวชลลดา  ชนะศรีรัตนกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
- ว่าง -
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
 
     

 

   อำนาจหน้าที่

          1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ องค์กร และเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ
          2. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพผู้สูงอายุให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
          3. พัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ด้านผู้สูงอายุให้มีมาตรฐาน และส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
          4. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ
          5. บริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุ แห่งชาติกำหนด
          6. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้และ ฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
          7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย