วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม"

พันธกิจ

1. ผลักดัน นโยบาย มาตรการ กลไก และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคม

2. พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ

3. คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ให้เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

4. พัฒนาองค์กร และทรัพยากรการบริหารงาน องค์ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน