ทำเนียบผู้บริหาร

  นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ  
     
  นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ  
  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  
     
     
     
  นายธำรง ธวัชวะชุม  
     
  นายธำรง  ธวัชวะชุม  
  รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  
     
     
     
     
  นางสาวศิริวรรณ  อรุณทิพย์ไพฑูรย์  
     
  นางสาวศิริวรรณ  อรุณทิพย์ไพฑูรย์  
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ  
     
     
     
นางประภาวดี  สิงหวิชัย นางสาวศิริวรรณ  อรุณทิพย์ไพฑูรย์ นางบุศรินทร์ เกิดมณี
     
นางประภาวดี สิงหวิชัย นางศิริลักษณ์  มีมาก นางบุศรินทร์ เกิดมณี
เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการ
และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
     
     
นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์ นายมาโนช นิรุตตินานนท์
   
นางสาวอาภา  รัตนพิทักษ์ นางสาวจิรฎา  วิวัฒนะ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
     
     
นางสาววรรณา อรัญกุล   นางสาวพรทิพย์ ลิขิตชล
     
นางสาววรรณา  อรัญกุล   นางสาวพรทิพย์  ลิขิตชล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน