ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทำเนียบผู้บริหาร

  นางไพรวรรณ พลวัน  
     
  นางไพรวรรณ พลวัน  
  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  
     
     
     
   
     
  นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ  
  รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  
     
     
     
     
  นางสาวศิริวรรณ  อรุณทิพย์ไพฑูรย์  
     
  - ว่าง -  
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ  
     
     
     
นางประภาวดี  สิงหวิชัย นางสาวศิริวรรณ  อรุณทิพย์ไพฑูรย์ นางบุศรินทร์ เกิดมณี
     
นางประภาวดี สิงหวิชัย นางศิริลักษณ์  มีมาก - อยู่ระหว่างการสรรหา -
เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการ
และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
     
     
นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์ นายมาโนช นิรุตตินานนท์
   
นางสาวอาภา  รัตนพิทักษ์ นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
     
     
นางสาววรรณา อรัญกุล   นางสาวพรทิพย์ ลิขิตชล
     
นางสาววรรณา  อรัญกุล   นางสาวพรทิพย์  ลิขิตชล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน