ทำเนียบผู้บริหาร

   
     
  นางไพรวรรณ พลวัน  
  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  
     
     
     
   
     
  นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ  
  รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  
     
     
     
     
  นางสาวศิริวรรณ  อรุณทิพย์ไพฑูรย์  
     
  - ว่าง -  
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ  
     
     
     
นางสาวศิริวรรณ  อรุณทิพย์ไพฑูรย์
     
นางปราณี  ประทุมมา นางศิริลักษณ์  มีมาก นางประภาวดี สิงหวิชัย
เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการ
และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
     
     
   
นางสิรินุช อันตรเสน นายมาโนช นิรุตตินานนท์
   
นางสิรินุช  อันตรเสน นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
     
     
นางสาววรรณา อรัญกุล   นางสาวพรทิพย์ ลิขิตชล
     
นางสาววรรณา  อรัญกุล   นางสาวพรทิพย์  ลิขิตชล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน