ทำเนียบผู้บริหาร

   
  นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์  
  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  
     
     
   
  - อยู่ระหว่างการสรรหา -  
  รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  
     
     
   
  นางศิริลักษณ์  มีมาก  
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ  
     
     
นางสาววรรณา อรัญกุล
นางสาววรรณา  อรัญกุล นางสิรินุช  อันตรเสน นางประภาวดี สิงหวิชัย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการ
และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
     
   
นางสิรินุช อันตรเสน นายมาโนช นิรุตตินานนท์
นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์ นางปราณี ประทุมมา
ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เลขานุการกรม
     
     
นางสาววรรณา อรัญกุล   นางสาวพรทิพย์ ลิขิตชล
นายจรัส อังกาบ   นางสาวพรทิพย์  ลิขิตชล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน