คลังภาพกิจกรรม

 • งานแถลงข่าวโครงการ “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0

  15 ม.ค. 2561

  งานแถลงข่าวโครงการ “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 : สูงวัยสูงคุณค่า สานภูมิปัญญา สู่ลูกหลานไทย” “พม. ขานรับนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 นำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย” วันนี้ (15 มค. 61) เวลา 10.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (

  อ่านต่อ
 • วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “เด็กเอ๋ย เด็กดี”

  13 ม.ค. 2561

  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “เด็กเอ๋ย เด็กดี” เพื่อให้เด็กและสถานรองรับของกรมกิจการเด็กและเยาวชน อาทิ สถานสงเคราะห์เด็กหญ

  อ่านต่อ
 • "สื่อสร้างสรรค์...งาน พม."

  12 ม.ค. 2561

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีเสวนา “สื่อสร้างสรรค์...งาน พม. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน ในการพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธภาพแล

  อ่านต่อ
 • ผู้แทนจาก บริษัท รุ่งวิน จำกัด (นายวัชรพงศ์ เมธีรัฐโรจน์)

  12 ม.ค. 2561

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ให้ผู้แทนจาก บริษัท รุ่งวิน จำกัด ( นายวัชรพงศ์ เมธีรัฐโรจน์) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่๒๕๖๐ ห้องรับรอง ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ข่าว/ภาพ : ณัฐพล สถิรวุฒิพงศ

  อ่านต่อ
 • ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา ผส. และช่องทางการตลาด

  11 ม.ค. 2561

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) ให้บรรณาธิการแฟชั่นและประชาสัมพันธ์ (นางทิพวรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์) และคณะ เข้าหารือในประเด็นร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา ผส. และช่องทางการตลาด โ

  อ่านต่อ
 • คณะการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  11 ม.ค. 2561

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๓๐ น. ธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ) เป็นประธานในการประชุมคณะการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาแผนการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๑ ภายใต้นโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E๖) โดยมีประธานส

  อ่านต่อ
 • “การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

  11 ม.ค. 2561

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. อธิบดีกรมกินการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเป้าหมายองค์การให้แก่บุคลากรทุกระดับให้ไปในทิศทางเดียวกั

  อ่านต่อ
 • หารือการขับเคลื่อนความร่วมมืองานด้านผู้สูงอายุ

  10 ม.ค. 2561

  เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๑ ที่ทำการกรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการกลุ่มการกลุ่ม ให้ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

  อ่านต่อ
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานด้าน ผส.

  8 ม.ค. 2561

  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. คณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ ในคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) รองปลัด พม. หัวหน้ากลุ่ม

  อ่านต่อ
 • แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

  5 ม.ค. 2561

  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวง พม. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสังคม โดยมีอธิบดีกรมกิจกา

  อ่านต่อ