คลังภาพกิจกรรม

 • หารือข้อมูลผังรายการโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์งานด้านผู้สูงอายุ

  10 พ.ย. 2560

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล) และคณะ ให้อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมหารือข้อมูลผังรายการโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์งานด้านผู้สูงอาย

  อ่านต่อ
 • "การสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ"

  10 พ.ย. 2560

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ให้อาจารย์พิเศษ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รศ.ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์) เข้าหารือการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย เรื่อง "การสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อม

  อ่านต่อ
 • หารือโครงการตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม ผส. ๖๑

  10 พ.ย. 2560

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นเจ้าภาพหลักในแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้ส

  อ่านต่อ
 • “เราทำความ ดี ด้วยใจ” ของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

  9 พ.ย. 2560

  มื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์) นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยใจ” ของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ณ บริเวณ วัดนรนาถสุนทริการาม ถนนกรุงเกษม แล

  อ่านต่อ
 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎร์ในเขตพื้นที่ชุมชมต่าง ๆ มอบเงินช่วยเหลือ

  9 พ.ย. 2560

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๐.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎร์ในเขตพื้นที่ชุมชมต่าง ๆ ประกอบด้วย ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ๕๔, ร่วมมิตรแรงศรัทธา, พหลโยธิน ๕๔, ร่วมใจพัฒนาเหนือ, วัดบางบัว, ดวงมณี, หพลโยธิน ๕๑, สุภาพงษ์, สะพานไม้ ๑, ลาดพร้

  อ่านต่อ
 • การดำเนินการตามมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

  9 พ.ย. 2560

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในการประชุมการรองรับการดำเนินการตามมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่อร่างปฏิทินงานโครงการตามมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้

  อ่านต่อ
 • ฟังข้อคิดเห็นการเสนอแผนบูรณาการเตรียมความพร้อมรองรับสังคม ผส

  8 พ.ย. 2560

  เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เข้ารับฟังข้อคิดเห็นการเสนอแผนบูรณาการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมี ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม ให้เกียรติร่วมรับฟัง สรุปผลการประชุมกลุ่ม และร่วมแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชา

  อ่านต่อ
 • ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินและพัสดุ

  8 พ.ย. 2560

  เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินและพัสดุของบุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศและการปิดบัญชีประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการปิดบัญชี การดำเนินการ KTB

  อ่านต่อ
 • เข้าหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

  7 พ.ย. 2560

  เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เข้าหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย กรมบัญชีกลาง (นายยรรยง ราชานนท์) และคณะ ในประเด็นการดำเนินโครงการ Senior Complex บางละมุง โดยมีที่ปรึกษากรมกิจการผู้สูงอายุ (นายสามารถ ปาทา) ข้าราชการและเจ้าหน้าที

  อ่านต่อ
 • ฟังสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อม

  7 พ.ย. 2560

  เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เข้าร่วมฟังสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ โดยมี พมจ. ผอ.สสว. ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมเ

  อ่านต่อ