ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้แทนจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ผู้แทนจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ให้ผู้แทนจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (นายสิทธิชัย นครวิลัย) เข้าให้สัมภาษณ์ในประเด็นแผนการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ ที่ทำการกรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ