Big Data กับการยกระดับและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุไทย

Big Data กับการยกระดับและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุไทย

Big Data กับการยกระดับและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุไทย และนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ชั้น 1 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมหารือการพัฒนา Big Data ด้านผู้สูงอายุไทย โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และ NECTEC เป็นต้น ร่วมกันพิจารณาการบูรณาการฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุของหน่วยงานภาครัฐ และกรอบแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุรายบุคคล ทั้ง 5 มิติ (มิติสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีและนวัตกรรม) เพื่อให้เกิด Big Data ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในระดับประเทศ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ตรงตามความจำเป็นและความต้องการอย่างทันเหตุการณ์ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการบริหาร การวาง/กำหนดนโยบาย การพยากรณ์แนวโน้มสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการให้บริการกลุ่มเป้าหมายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมมาช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในชีวิตประจำวัน โดยเรื่อง Big Data (ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ) และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุถือเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยต่อไป

ข่าว: น.ส. ศรีสัจจา เนียมสุวรรณ 086-9142465/087-4245465
ภาพ: นายฌาณวิทย์ คงคาเขต

คลังภาพ