ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Resthave- Retirement Villages in Adelaide, South Australia

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Resthave- Retirement Villages in Adelaide, South Australia

วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Resthave- Retirement Villages in Adelaide, South Australia - ได้แก่ Ms.Wendy Morey, Executive Manager Workforce Development and Governance (ผู้บริหารจัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและการกำกับดูแล) และ Ms.Lynn Openshaw, Manager Service Development พร้อมผู้แทนรัฐบาลมลรัฐเซาธ์ออสเตรเลีย คุณลัดดาวรรณ ตันติสันติวงศ์ และที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมรับฟังทิศทางการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ในประเด็นด้านนโยบาย การดูแล และสิทธิของผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ และนำเสนอการดำเนินงานของ  Resthaven โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) และข้าราชการจากกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโอกาสนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๑ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

 

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขต
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม  ข้อมูล: กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ

คลังภาพ